بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

مصاحبه رویا و لادن برومند با صدای آمریکا در مورد گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند راجع به کشتار زندانیان سیاسی ۱۳۶۷

صدای آمریکا
۳۰ مرداد ۱۴۰۰
ویدئیو

وکلای مدافع حمید نوری در اولین جلسه دفاعیه خود صحت و اعتبار کتاب‌ها و خاطرات نجات یافتگان، نقل قول ها و گزارش های مندرج در کیفرخواست دادستان از جمله گزارش جفری رابرتسون به سفارش بنیاد عبدالرحمان برومند را زیر سوال بردند. لادن و رویا برومند موسسان بنیاد عبدالرحمان برومند در گفتگویی با حمیده آرمیده از نحوه شکل گیری گزارش جفری رابرتسون و سندیت آن دفاع کردند.