بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

سازماندهی نفرت: شدت گرفتن پروپاگاندا در ایران و افزایش نگرانی‌ها در مورد بهائیان

جامعٔه جهانی بهائی
۱۷ تیر ۱۴۰۰
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانه را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید