بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

گفتگو رویا برومند با ایران ایترنشنال در مورد خواستار تحقیقات کیفری درباره ابراهیم رئیسی

ایران انترنشنال
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
ویدئیو

<iframe width="2316" height="894" src="https://www.youtube.com/embed/xFooesqrFOQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>