بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

گفتگو صدای آمریکا با رویا برومند درباره دغدغه‌ حقوق بشر در دوران بایدن

صدای آمریکا
۲ بهمن ۱۳۹۹
ویدئیو