بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

نامه به دولت بایدن: «حقوق بشر در ایران را اولویت بدهید»

۹ سازمان حقوق بشر از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
نامه

متن این نامه را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید.