بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

کشتن اقلیت‌های جنسی و جنسیتی تحت امر دولت: نگاهی فراسوی مجازات اعدام

مایی ساتو و کریستوفر الکزندر
پروژه الیوس جوستس،دانشگاه منش
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
گزارش

متن این گزارش به زبان فارس در دسترس نیست.