بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش ژانویه ۲۰۲۱ در‌بار‌ه‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

دفتر گزارشگر ویژه‌ در حوزه وضعیت حقوق بشر در ایران
دفتر گزارشگر ویژه‌ در حوزه وضعیت حقوق بشر در ایران
۲۲ دی ۱۳۹۹
گزارش

متن این گزارش به زبان فارسی در دسترس نیست.