بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

بیانیه مشترک به شورای حقوق بشر: تحقیقات نشان می‌دهد مجازات اعدام بازدارنده جرم نیست

پنج سازمان حقوق بشر از جمله حامیان حقو ق بشر
پنج سازمان حقوق بشر از جمله حامیان حقو ق بشر
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانیه به فارسی در دسترس نیست.