بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

نامه ۳۷ سازمان مدافع حقوق بشر خطاب به نماینگان کشور عضو سازمان ملل به منظور حمایت قطعنامه A/C.3/75/L.31/Rev.1 در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

۳۷ سازمان مدافع حقوق بشر
۳۷ سازمان مدافع حقوق بشر
۱۷ آذر ۱۳۹۹
نامه

متن این بیانیه به فارسی در دسترس نیست.