بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

نامه مشترک جامعه مدنی در مورد هیئت‌های پیمان‌های سازمان ملل و کووید ۱۹

سازمان‌های جامعه مدنی
تی‌بی نت
۱۱ مهر ۱۳۹۹
نامه

متن این نامه به فارسی در دسترس نیست.