بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

بیانیه مشترک ۴۷ کشور به چهل و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

۴۷ کشو عضو سازمان ملل
۴۷ کشو عضو سازمان ملل
۴ مهر ۱۳۹۹
بیانیه

این بیانیه به فارسی در دسترس نیست.