بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر

تفسیر کلی شماره ۸ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل
۲۱ آذر ۱۳۷۶
قوانین بین الملل

این تفصیر به زبان فارسی در دسترس نیست.