بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

مصاحبه رویا برومند با برنامه صفحه دو بی‌بی‌سی در مورد مجازات اعدام در ایران

برنامه صفحه دو بی‌بی‌سی
برنامه صفحه دو بی‌بی‌سی
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ویدئیو