بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

بیانیه مشترک در مورد عباس لیسانی فعال مدنی ترک زندانی

۱۳ سازمان حقوق بشر از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۳ سازمان حقوق بشر از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند
۷ مرداد ۱۳۹۹
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانیه به زبان فارسی در دسترس نیست.