بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

فراتر از حجاب: تبعیض علیه زنان در ایران

مرکز آشتی برای حفظ حقوق غیر‌نظامیان، مرکز حامیان حقوق بشر و گروه بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها
مرکز آشتی برای حفظ حقوق غیر‌نظامیان، مرکز حامیان حقوق بشر و گروه بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها
۱۰ شهریور ۱۳۹۸
گزارش

این گزارش را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید.