بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

برنامه چشم انداز ایران ‌اینترنشنال در مورد ۴ دهه دادخواهی در ایران

برنامه چشم انداز ایران ‌اینترنشنال
برنامه چشم انداز ایران ‌اینترنشنال
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
ویدئیو

رویا برومند، مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند در برنامه چشم‌انداز تلویزیون ایران‌اینترنشنال از شیوه‌های اعاده  دادخواهی در جامعه می‌گوید:« مسئله حقیقت‌گویی و مستند ساختن نقض حقوق بشر فقط در مورد گذشته نیست»