بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

حکم محمد ریاضت

مهدی زینالی، رئیس شعبه چهارم دادگاه اتقلاب شهرستان کرج
شعبه چهارم دادگاه اتقلاب شهرستان کرج
۱۷ مهر ۱۳۹۷
مدرک رسمی