ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان سازمان ملل در حوزه حقوق بشر: ایران باید فوری زندایان سیاسی و عقیدتی، دو تابعیتی، و غیر ایرانی را که در معرض خطر کووید ۱۹ هستند، آزاد کند

کارشناسان سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
کارشناسان سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۲۹ فروردین ۱۳۹۹
فراخوان/اقدام فوری

این متن به فارسی در دسترس نیست.