بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

آمادگی، پیشگیری و کنترل کووید-١٩ در زندان ها و سایر اماکن بازداشتی

سازمات بهداشت جهانی / ترجمه کمپین حقوق بشر ایران
سازمات بهداشت جهانی
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
دفترچه