ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

بخشنامه قوه قضاییه در ارتباط با ویروس کرونا مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

ابراهیم رئیسی رئیس قوه قصاییه جمهوری اسلامی ایران
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قصاییه جمهوری اسلامی ایران
۱۰ اسفند ۱۳۹۸
مدرک رسمی