ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

بخشنامه قوه قضاییه در ارتباط با ویروس کرونا مورخ ۷ اسفند ۱۳۹۸

ابراهیم رئیسی رئیس قوه قصاییه جمهوری اسلامی ایران
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قصاییه جمهوری اسلامی ایران
۷ اسفند ۱۳۹۸
مدرک رسمی