ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

مجارات اعدام و جرایم مواد مخدر: مرور جهانی ۲۰۱۹

سازمات کاهش آسیب بین‌المللی
سازمات کاهش آسیب بین‌المللی
۱۴ اسفند ۱۳۹۸
گزارش

این گزارش به زبان فارسی در دسترس نیست.