بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش ژانویه ۲۰۲۰ در‌بار‌ه‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر در حوزه ایران
دفتر گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر در حوزه ایران
۸ بهمن ۱۳۹۸
گزارش

این گزارش را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید.