بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

رای دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران مورخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸

قاضی سید مرتضی موسوی، دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران
دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران
۱۳ آبان ۱۳۹۸
مدرک دادگاه

این رای دادگاه را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید