بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا در مورد سرکوب علیه اعتراضات اخیر ایران (دسامبر ۲۰۱۹)

قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا در مورد سرکوب علیه اعتراضات اخیر ایران (دسامبر ۲۰۱۹)
قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا در مورد سرکوب علیه اعتراضات اخیر ایران (دسامبر ۲۰۱۹)
۲۷ آذر ۱۳۹۸
قطعنامه

این منبع به زبان فارسی در دسترس نیست.