بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

نامه ۳۹ سازمان جامعه مدنی در مورد فوریت تصویب قطعنامه‌ A/C.3/74/L.27

۳۹ سازمان جامعه مدنی از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند
۳۹ سازمان جامعه مدنی از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۸ آذر ۱۳۹۸
نامه

این نامه فقط به زبان انگلیسی در دسترس نیست.