ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
منشاء و چگونگی نقض حقوق بشر در ایران

مجموعه‌ای از ویدیوهایی از برخورد نیروهای انتظامی با معترضات آبان‌ ۱۳۹۸

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۶ آذر ۱۳۹۷
ویدئیو