ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

مصاحبه رویا برومند با صفحه دو بی‌بی‌سی‌ راهکارهای فعالان حقوق بشر برای وضعیت کنونی ایران

صفحه دو بی‌بی‌سی‌
صفحه دو بی‌بی‌سی‌
۲۸ آبان ۱۳۹۸
ویدئیو