بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

فهرست جرائمی که برای آنها مجارات‌ شلاق در قوانین ایران پیشبینی شده است

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۷ آبان ۱۳۹۸
گزارش

این منبع را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید