بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

مجارات شلاق در ایران: گزارشی از بنیاد عبدالرحمن برومند

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۷ مرداد ۱۳۹۸
گزارش

این گزارش به زبان فارسی در دسترس نیست.