بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : حکم اعدام/سنگسار : مکرمه ابراهیمی

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۸ تیر ۱۳۸۶
فراخوان/اقدام فوری