بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مدافعان در معرض خطر

شهادت‌نامه شیرین عبادی

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۸ تیر ۱۳۹۸
مصاحبه

این منبع در حال تهیه شدن است.