بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

اقلیت‌های قومی در ایران: گزارش ائتلاف تاثیر بر ایران

ائتلاف تاثیر بر ایران
۱۰ اسفند ۱۳۹۷
گزارش

این گزارش به زبان فارسی در دسترس نیست.