بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

مجارات اعدام در ایران: گزارش ائتلاف تاثیر بر ایران (۲۰۱۹)

ائتلاف تاثیر بر ایران
ائتلاف تاثیر بر ایران
۱۰ اسفند ۱۳۹۷
گزارش

این گزارش به زبان فارس در دسترس نیست.