ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
قربانیان و شاهدان

مصاحبه با هما شهسواریور

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۸ خرداد ۱۳۹۸
مصاحبه

این منبع در حال تهیه است.