بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : اطلاعات تکمیلی در مورد یک اعدام قریب الوقوع (سنگسار)

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۹ دی ۱۳۷۹
فراخوان/اقدام فوری