ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

نگاهی به مسئولیت کیفری و سن رشد از منظر عصب‌شناسی

دکتر روبرت گریفیت
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۰ فروردین ۱۳۹۸
گزارش

این منبع به زبان فارسی در دسترس نیست.