ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

مصاحبه با یک زندانبان سابق

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۸ فروردین ۱۳۹۸
مصاحبه

شهادتنامه انور اقدم، کارمند سابق زندان مهاباد از وضعیت زندان در مصاحبه با بنیاد عبدالرحمن برومند.