بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر در ایرات از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۷ فروردین ۱۳۹۸
گزارش

این منبع به زبان فارسی در دسترس نیست.