ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

اعدام‌ها در ایران از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۷ فروردین ۱۳۹۸
گزارش

این منبع به زبان فارسی در دسترس نیست.