ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: قربانیان نقض حقوق بشر

عفو بین الملل
عفو بین الملل
آبان ۱۳۷۲ — آذر ۱۳۷۲
گزارش