ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران : رهبران شیعه و پیروانشان قربانی نقض حقوق بشر

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۳ خرداد ۱۳۷۶
گزارش