بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

ملاحظات نهایی کمیته حقوق کودکان در باره جمهوری اسلامی ‌ایران، مارس ۲۰۰۵

کمیته حقوق کودکان سازمان ملل
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل
۱۱ فروردین ۱۳۸۴
گزارش

این منبع به زبان فارسی در دسترس نیست.