بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

سخنان رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند در برنامه صفحه ۲ درباره اعدام‌های تابستان ۶۷

برنامه صفحه ۲ بی‌بی‌سی فارسی
برنامه صفحه ۲ بی‌بی‌سی فارسی
۲۹ آذر ۱۳۹۷
ویدئیو