بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

بیاینه کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل متحد در مورد حشمت الله طبرزدی

کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل متحد
کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل متحد
۱۹ دی ۱۳۹۰
مدرک رسمی

این بیانیه به زبان فارسی در دسترس نیست.