ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

مصاحبه رویا و لادن برومند با برنامه صبحانه با هما سرشار

مصاحبه رویا و لادن برومند با برنامه صبحانه با هما سرشار
مصاحبه رویا و لادن برومند با برنامه صبحانه با هما سرشار
۷ آبان ۱۳۹۷
مصاحبه