بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، اوت ۲۰۱۸

دبیرکل سازمان ملل
دبیرکل سازمان ملل
۱۵ مرداد ۱۳۹۷
گزارش

نسخه فارسی این منبع در دسترس نیست.