بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد مجازات اعدام، سپتامبر ۲۰۱۸

گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد مجازات اعدام
گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد مجازات اعدام
۲۳ شهریور ۱۳۹۷
گزارش

این منبع به زبان فارسی در دسترس نیست.