بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

افراد دارای معلولیت در ایران با تبعیض و بد‌رفتاری روبرو هستند

سازمان دیده بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران
سازمان دیده بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران
۵ تیر ۱۳۹۷
گزارش

روکسل، ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸ – ۶ تیر ۱۳۹۷—  بر اساس گزارش مشترک سازمان دیده بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران که امروز منتشر شد، افراد دارای معلولیت  نه تنها با تبعیض و بد‌رفتاری در ایران مواجه هستند، بلکه محیط اطراف آنها نیز دسترس پذیر نیست.

در گزارش شصت و سه صفحه ای این دو سازمان تحت عنوان «من هم به اندازه‌ شما انسانم: تبعیض و فقدان دسترس‌پذیری برای افراد دارای معلولیت در ایران»، موانعی که افراد دارای معلولیت بطور روزمره در مراجعه به ادارات دولتی و مراکز بهداشتی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی با آنها روبرو می‌شوند بطور مستند تشریح شده است.

در این گزارش همچنین آمده است که افراد دارای معلولیت در ایران بطور مداوم با رفتار کلیشه‌ای، برچسب‌زنی و تبعیض از سوی مددکاران دولتی و کادر بهداشت و درمان و نیز سایر افراد جامعه مواجه می‌شوند. بسیاری از آنها به نوعی در خانه‌های خود زندانی هستند چرا که زندگی مستقل و یکسان با دیگران برای آنها امکان پذیر نیست. مقامات ایرانی باید قوانین و سیاست‌های تبعیض آمیز موجود را در اسرع وقت اصلاح و برای دسترس پذیری خدمات عمومی برنامه مشخصی تدوین کنند.

جین بیوکنن، معاون امور افراد دارای معلولیت سازمان دیده بان حقوق بشر گفت:‌‌ «افراد دارای معلولیت در ایران بدلیل تبعیض و غیر قابل دسترسی بودن ساختمان ها و خدمات عمومی، از جامعه  طرد شده اند.» وی افزود:‌ «دولت ایران باید فورا در بالاترین سطوح دولت اعلام کند که تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در ایران هیچ جایی ندارد. همچنین باید برنامه ای روشن و زمان بندی‌شده برای تضمین دسترسی پذیری وسایل نقلیه عمومی و خدمات اجتماعی و بهداشتی ارائه گردد.»