ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

۱۲ سال توقف اجرای حکم اعدام؛ آیا زیمبابوه آماده لغو کامل این مجارات است؟

مائی ساتو / خلاصه تهیه شده توسط بنیاد عبدالرحمن برومند
پرو‌ژه مجارات اعدام
۱ خرداد ۱۳۹۷
گزارش

کشور زیمباوه ۱۲ سال است که کسی ار اعدام نکرده است. گرچه هنوز مجازات مرگ در قوانین این کشور وجود دارد و برخی افراد محکوم به مرگ می‌شوند.

 در یک نظرسنجی در زیمباوه از ۱۲۰۰ شهروند این کشور درباره ابعاد مختلف مجازات مرگ سوال‌هایی پرسیده شد.

 براساس این نظرسنجی ۶۱٪ پاسخ‌دهندگان موافق اجرای مجازات مرگ هستند (۴۱٪ قویا معتقد به حفظ این مجازات هستند و ۲۰٪ می‌گویند شاید بهتر باشد این مجازات حفظ شود).

این میزان کمتر از حد انتظار است. براساس یک نظرسنجی در ترینیداد در سال ۲۰۱۱ حدود ۸۹٪ حامی حفظ مجازات مرگ بودند.

حدود ۹۲٪ معتقدند برای کاهش جرایم خشن، تغییر سیاست‌هت موثرتر از اجرای مجازات مرگ خواهد بود.

 نزدیک به ۸۰٪ از کسانی که حامی اجرای مجازات مرگ هستند، گفته‌اند اگر لغو کامل این مجازات سیاست دولت باشد، از آن حمایت خواهند کرد.

 در این نظرسنجی ۸۳٪ گفته‌اند اطلاع نداشته‌اند زیمباوه در یک دهه گذشته کسی را اعدام نکرده است.

۴۵٪‌ مردم نمی‌دانستند مجازات مرگ در زیمباوه به شکل حلق‌آویز کردن اجرا می‌شود.